NOTÍCIES   NOTÍCIES

Informe sobre la planta de transformació de subproductes d’origen animal de categoria 1 i 2 a la Pobla del Duc

 

 

 • Els propietaris de terres que limiten amb els terrenys de la planta no han rebut cap informació

 • Les al·legacions individuals urgixen ja que el termini de presentació acaba el 23 de novembre

 • Moltes enquestes a favor de la planta s'han fet amb la mateixa tinta de bolígraf i amb la mateixa cal·ligrafia

XARA

La Pobla del Duc

 

 

 

 

 

 
 
 

principal

Pocs dies abans de produir-se el canvi de govern municipal l’11 de juny d’enguany, l’alcalde en funcions el Sr. Natalio Navarro accelerava les gestions administratives que tenien com a finalitat la construcció d’una planta de transformació de subproductes d’origen animal de categoria 1 i 2 per part de l’empresa SIG RENOVABLES S.L. en el terme municipal  de la Pobla, concretament en el polígon 7 la partida del Monjo, parcel·les 61 i 62. Corria pressa per deixar lligat un tema que anava precedit d’una sèrie de gestions municipals que, a hores d’ara, donen un tant per a parlar.

Els primers documents que apareixen en l’Ajuntament relacionats amb la construcció de la planta transformadora de subproductes animals daten de juliol de 2010 i és pel novembre del mateix any quan l’empresa SIG RENOVABLES S.L. sol·licita a l’Ajuntament que faça públic el projecte en l’anomenat Pla de Participació Pública (PPP), la qual cosa es fa per a la Pobla en un decret d’alcaldia del dia 3-12-2010. Però este PPP no va ser exposat als veïns d’Otos ni al seu Ajuntament, essent estos Públics Interessat tal com ho indica el Decret 120/2006 de 11 d'agost de 2006 Reglament de Paisatge de la Comunitat Valenciana en l’article 14. este fet fa que els otosins no tinguen informació rellevant sobre l’actuació.

 Arribat el 9 de febrer de 2011 l’ajuntament notifica a l’empresa que ha dut a terme el Pla de Participació Pública i se li adjunta les al·legacions que s’han fet al projecte. Estes al·legacions no són, ni més ni menys, que 35 enquestes anònimes i totes elles favorables a la construcció de la planta. De les enquestes realitzades cal destacar que moltes d’elles s’han fet amb la mateixa tinta de bolígraf i amb la mateixa cal·ligrafia. Cadascú que pense el que vulga!!!

 Mentre tots estos tràmits administratius avancen els veïns i colindants del lloc on s’ubicarà la planta no saben res de res, és més, alguns d’estos propietaris, preocupats pel moviment de terres que s’estan fent acudixen a preguntar a l’Ajuntament i no obtenen cap resposta de l’alcalde, però si del regidor d’urbanisme que els diu que sí que sap el que s’estava fent però que no anava a dir-los res.

El 22 de març de 2011 la confederació del Xúquer requerix a l’empresa SIG RENOVABLES documentació sobre la justificació l’aigua que s’ha de gastar i una acreditació al dret de l’ús de l’aigua perquè no veu clar el projecte de la planta.

 El temps avança i s’acosten les eleccions municipals del 20 de maig de 2011. Dos setmanes abans de les eleccions ix un informe, dels tècnics de l’ajuntament, favorable a la viabilitat del projecte, que el secretari certificarà, amb el vistiplau de l’alcalde, el dia 18 de maig.

Les eleccions han passat i no hi ha cap majoria absoluta, qui serà el nou alcalde queda en l’aire i en les negociacions dels partits polítics. El Sr. Navarro passa a ser alcalde en funcions. Així el 2 de juny, falten 9 dies per a l’elecció d’alcalde, entra en l’ajuntament un document de liquidació d’impostos per un total de 12.009,79€. Firmat per l’alcalde en funcions. Ara bé, este rebut va a nom de GRASAS VALENCIANAS S.L. una altra empresa que és la propietària dels terrenys, i no a nom de SIG RENOVABLES que és la que duu endavant el projecte.??

 Una altra cosa curiosa és que no existeix el Projecte que s'esmenta en la sol·licitud de llicència d'obres amb el PEM de 360.654,09 €, a partir del qual es calculen les taxes i el ICIO que resulta un poc més de 12.000 €. En la documentació tècnica que obra en poder de l'Ajuntament el PEM corresponent a la FASE I és d'una mica més de 786.000 € i no de 360.645,09 €. Tampoc es troba el document on es concedeix la llicència d'obres, tan sol el corresponent al càlcul de les taxes. L'Ajuntament no disposa de Projecte d'Execució de cap de les dues FASES, és a dir, la documentació tècnica que es disposa no és suficient per a començar les obres. D'altra banda, és evident que les obres han començat, s'ha efectuat un important moviment de terres sense llicència d'obres, ni tan sols es té en l'Ajuntament del projecte d'execució, etc. Fins i tot s'ha realitzat una plantació perimetral a manera de barrera vegetal amb arbres no autòctons.

 Entre el dos i el huit de juny, a tres dies de prendre possessió el nou alcalde, el tràfic de documentació entre ajuntament i Conselleries augmenta considerablement. Passa l’11 de juny i l’alcalde en funcions passa a l’oposició i la nova corporació es troba amb el projecte de construcció de la planta més que avançat, fins al punt que en estos moments les al·legacions que es poden fer són fins al dia 23 de novembre.

 Davant d'esta situació, veïns de la Pobla i de pobles afectats per la ubicació de la planta s’han mobilitzat amb la finalitat de parar el projecte ja que les característiques d’este tipus de plantes les veuen nocives i perjudicials per als termes afectats i, fins i tot, per a la comarca.

 Reunions informatives

 A la Pobla del Duc

 El dijous 17 de novembre l’ajuntament de la Pobla va convocava al poble a una reunió informativa en el saló de plens. Assistiren nombrosos veïns del poble així com representats dels pobles de la rodalia: els alcaldes d’Otos, Bèlgida, Castelló de Rugat, Banigànim, Beniatjar.

L’alcalde la de la Pobla, Vicent Gomar, va explicar tota la trajectòria del projecte i va remarcar alguns aspectes concrets de l’informe favorable que va realitzar la corporació anterior al capdavant de la qual estava el Sr. Natalio Navarro. També va fer especial referència a la reunió que havien tingut ell i Joan Bataller, amb tècnics de la Conselleria que tramita el projecte. Allí es van dir que el projecte estava per damunt de l’àmbit municipal i provincial, i que si es considerava un bé públic de poc valia l’opinió negativa que es poguera tindre a nivell de corporació municipal.

Joan Bataller va invitar l’exalcalde Natalio Navarro que donara explicacions del que estava passant ja que tot s’inicia quan el Sr. Navarro era alcalde. Este es va limitar a dir que el qui havia de solucionar el tema era la corporació actual que per això manaven, que tot el projecte s’havia portat atenent a la legalitat vigent i els veïns s’havien informat com tocava.

Respecte a la informació que el Sr. Natalio diu que havia donat als veïns del poble, que tenen terra al voltant dels terrenys de la planta, dos d’ells es van alçar i van desmentir rotundament l’afirmació de l’exalcalde, és més, el regidor d’urbanisme de l’anterior corporació va arribar a dir-los que sabent el que s’anava a fer no volia donar-los cap informació.

I en una ostentació d’altaneria el Sr. Navarro va dir que sobre no assistir ell a la reunió de la Conselleria estava informat de tot el que s’hi havia parlat ja que des d’allí li havien telefonat per donar-li les explicacions corresponents.

Representants de l’empresa SIG RENOVABLES S.L. que també van assistir a la reunió informativa municipal, i segons l’alcalde Vicent Gomar esta empresa no va ser convocada a la reunió per part de l’Ajuntament, van intentar justificar que la planta no implicava cap perill, que allí es tractarien “patitas de pollo”.

 A Otos

 Essent Otos un dels pobles més afectats, l’alcalde Emili Mira va convocar als otosins a una reunió informativa el divendres 18 de novembre. A esta reunió assistiren els alcaldes de Bèlgida, Carrícola i la Pobla del Duc i també alguns veïns de la Pobla.

El Sr. Mira va informar de tot el procés tal com es va fer en la reunió de la Pobla. A més va donar detalls de quin tipus d’animals eren els que havien de tractar-se en l’anomenada planta. A continuació el públic otosí va mostrar una forta indignació i total rebuig al projecte. Decidiren prendre tot tipus de mesures començant per les al·legacions individuals ja que era el que més urgia perquè el termini de presentar-les era el 23 de novembre. Pancartes per la carretera, manifestacions, talls de carretera totes les propostes eren ben rebudes amb la finalitat de parar el projecte.

Molts veïns d’Otos s’han desplaçat a Castelló de Rugat, Ràfol de Salem per tal de conscienciar la gent del perill que comporta construir una planta d’eixes característiques a una distància tan curta dels pobles de la Vall.

 

 A Bèlgida

L’ajuntament de Bèlgida també va convocar una reunió informativa als seus veïns per al dissabte 19 de novembre.

 

http://www.consumer.es/seguridad-alimentaria/normativa-legal/2005/01/24/16335.php

CLASIFICACIÓN DE SUBPRODUCTOS SEGÚN EL RIESGO

La norma comunitaria clasifica los subproductos animales en tres categorías atendiendo al riesgo potencial tanto para la salud humana como para la sanidad animal. En unos casos los operadores económicos tienen la obligación de desecharlos; en otros, previa transformación, pueden reutilizarse atendiendo al destino que la propia norma reglamentaria determina. Los subproductos animales se clasifican como:

Material de categoría 1

 • Todas las partes del cuerpo, pieles incluidas, de los animales sospechosos de estar infectados o afectados por una encefalopatía espongiforme transmisible, de animales sacrificados en aplicación de medidas de erradicación de una EET, de los animales de compañía, de zoológico y de circo, de los animales utilizados para experimentación y de los animales salvajes sospechosos de estar infectados con enfermedades transmisibles.

 

 • Material especificado de riesgo, al ser tejidos susceptibles de transportar agentes infecciosos.

 

 • Productos derivados de animales a los que se les haya administrado sustancias que estén prohibidas o contengan residuos de contaminantes medioambientales.

 

 • Todo el material de origen animal recogido al depurar las aguas residuales de las plantas de transformación de la categoría 1 y de otros locales en los que se retire el material especificado de riesgo.

 

 • Residuos de cocina procedentes de medios de transporte que operen a nivel internacional.

 

 • Mezclas de material de la categoría 1 con material de las categorías 2 ó 3, o de ambas.

Casa Rural que linda amb els terrenys de la planta

Excavació realitzada en la construcció de la planta

 

Desaigües de la planta a pocs metres del riu Micena


AL·LEGACIONS

Qualsevol persona pot fer les al·legacions que vulga. Ací teniu uns models que podeu modificar, a criteri de cadascú. El model 1 és el mes complet i la resta són modificacions del primer

El termini de presentació és fins al dia 23 de novembre. Es poden presentar en l'Ajuntament

Models d'al·legacions:

 1. model 1

 2. model 2

 3. model 3

 4. model 4

 5. model 5